Ingen försäljning av Jet A-1 för närvarande

P g a ombygg­nad av pum­pan­lägg­ning­en har vi ing­en för­sälj­ning av Jet A-1 en tid fram­ö­ver. Med­de­lan­de kom­mer när anlägg­ning­en är i funk­tion igen. Övrigt bräns­le, AVGAS 100 LL och AVGAS 91/96 UL fun­ge­rar som van­ligt.

Felaktig uppgift om nya Häglaredsmasten

I senas­te rätt­ning­en av Svens­ka Flyg­fält som kom v 713 ingick nytt blad för Borås flyg­plats ESGE. På det­ta blad är Häg­la­reds­mas­ten angi­ven till 1325 ft ö h (328 ft). Sam­ma vec­ka lyf­tes de sista delar­na av den nybygg­da mas­ten … Con­ti­nue rea­ding

TGL ej tillåtet för besökande fpl och hkp

Upp­re­pa­de start- och land­nings­öv­ning­ar, TGL, är ej tillå­tet för besö­kan­de flyg­plan och heli­kopt­rar.