Hög byggkran nordväst om flygplatsen 19/8 — 27/9

Under tiden mån­dag 19/8 — pre­li­mi­närt fre­dag 27/9 (v 34–39) kom­mer en mobil bygg­kran tid­vis att vara rest vid Viaredsvägen/Företagsgatan, ca 350 m NV om flyg­plat­sen. Arbe­te­na pågår mel­lan 07:00–20:00 LT mån­­dag-tors­­dag och 07:00–15:00 LT fre­dag. Kra­nen kan vara upp … Con­ti­nue rea­ding

Öppettider lörd/sönd/helg juni-aug kl 08–18

Under tiden 1 juni — 31 augusti änd­ras flyg­plat­sens öppet­ti­der enligt gäl­lan­de mil­jö­till­stånd till 08:00 — 18:00 på lör­dag, sön­dag och helg­dag. De kom­plet­ta tider­na enligt till­stån­det finns på hem­si­dan under Fly­gan­de besökare/Fakta om ESGE och på anslag i klubb­stu­gor­na.

Ingen försäljning av Jet A‑1 för närvarande

P g a ombygg­nad av pum­pan­lägg­ning­en har vi ing­en för­sälj­ning av Jet A‑1 en tid fram­ö­ver. Med­de­lan­de kom­mer när anlägg­ning­en är i funk­tion igen. Övrigt bräns­le, AVGAS 100 LL och AVGAS 91/96 UL fun­ge­rar som van­ligt.

TGL ej tillåtet för besökande fpl och hkp

Upp­re­pa­de start- och land­nings­öv­ning­ar, TGL, är ej tillå­tet för besö­kan­de flyg­plan och heli­kopt­rar.