FAI Sailplane Grand Prix i Borås V 21–22, träning 2018–05-21—26, tävling 2018–05-27—06–02

Under tiden mån­dag 21/5 till lör­dag 2/6 (v 21 – 22) pågår Sail­pla­ne Grand Prix på Borås flyg­plats. Det­ta är en av nio del­täv­ling­ar (nr 5) värl­den runt som star­ta­de i janu­a­ri 2018 i Austra­li­en och avslu­tas med final i Spa­ni­en i juni 2019. Borås Segel­flyg­klubb arran­ge­rar den enda del­täv­ling­en i Nor­den. V 21 är trä­nings­vec­ka och v 22 är själ­va täv­ling­en från sön­dag 27/5 – lör­dag 2/6.

Under hela peri­o­den före­kom­mer ökad segel­flyg­verk­sam­het med ca 15–20 segel­flyg­plan (något mind­re v 21). Verk­sam­he­ten runt flyg­plat­sen är kon­cen­tre­rad till en peri­od på sena­re delen av för­mid­da­gen när alla segel­flyg­pla­nen dras upp av tre bog­ser­flyg­plan, samt på efter­mid­da­gen när segel­flyg­pla­nen kom­mer till­ba­ka efter att ha flu­git sin täv­lings­upp­gift.

Anflyg­ning­en mot flyg­plat­sen sker ofta med hög fart, var­för det är vik­tigt att övri­ga flyg­plan i områ­det lyss­nar på flyg­plat­sens fre­kvens 123,525 Mhz i god tid före start/landning. Radi­o­tra­fik bör kon­cen­tre­ras till kor­ta och nöd­vän­di­ga med­de­lan­den med hän­syn till anta­let segel­flyg­plan och verk­sam­he­tens art.

Tax­i­ba­na A kan tid­vis vara bloc­ke­rad av star­tan­de segel­flyg­plan om rull­ba­na 04 används för start.