Fallskärmshoppning på flygplatsen 16/5

Borås Segel­flyg­klubb genom­för som ett ensta­ka till­fäl­le fall­skärms­hopp­ning (tan­dem­hopp) över Borås flyg­plats med inhyrt flyg­plan från fall­skärms­klub­ben Cir­rus tors­da­gen den 16/5 mel­lan kl. 1600 – 2000 LT.

BSFK som ansva­rar för arrange­mang­et har stän­dig radi­o­pass­ning samt kon­takt med ATS Göte­borg under den­na tid och läm­nar fort­lö­pan­de  infor­ma­tion på ordi­na­rie fre­kvens 123,525 MHz till övri­ga flyg­plan i områ­det, samt ansva­rar för sam­ord­ning med övrig flyg­verk­sam­het. Med­de­lan­de läm­nas på fre­kven­sen före och vid var­je fäll­ning enligt gängse ruti­ner för fall­skärms­hopp­ning. Ansva­rig kon­takt­man Robin Dor­bell, tel 0730–225504.