Felaktig uppgift om nya Häglaredsmasten

I senas­te rätt­ning­en av Svens­ka Flyg­fält som kom v 713 ingick nytt blad för Borås flyg­plats ESGE. På det­ta blad är Häg­la­reds­mas­ten angi­ven till 1325 ft ö h (328 ft). Sam­ma vec­ka lyf­tes de sista delar­na av den nybygg­da mas­ten upp, och den är nu 2009 ft ö h (994 ft). Det­ta inne­bär att Svens­ka Flyg­fält-bla­det anger ca 660 ft/200 m för låg höjd på mas­ten!

 I AIP står den gam­la mas­ten på 2017 ft (1089 ft) kvar till­sam­mans med reserv­mas­ten, så den upp­gif­ten är i alla fall inte för låg.

Tänk på den nya mas­tens höjd om ni fly­ger öster om Borås. Jag har med­de­lat Svens­ka Flyg­fält att det­ta är en all­var­lig flyg­sä­ker­hets­risk och att de mås­te skic­ka ut en hand­rätt­ning omgå­en­de.