Avvikelserapport

Syftet med avvikelserapportering är att säkerställa att händelser och avvikelser som inträffar på flygplatsen fångas upp och åtgärdas, så att de inte inträffar på nytt. Det handlar inte om att ”jaga syndabockar” – målet är att undvika upprepade avvikelser.

En aktiv avvikelserapportering leder till att vi kan lokalisera fel och brister i verksamhetens processer och rutiner och rätta till dessa. Detta leder i sin tur till hög flygsäkerhet och effektivitet och gagnar alla som verkar på flygplatsen.

Avvikelser skall alltid rapporteras till flygplatsledningen, även om flygklubbarna har egna system för rapportering av avvikelser. Därför kan man behöva rapportera i flera system.

Avvikelserapport ska lämnas vid:

  • Händelser som avviker från, för flygplatsen och verksamheten, beskrivna rutiner och procedurer
  • Händelser som kunnat leda till tillbud med säkerhetspåverkan
  • Brister i flygplatsens system och anläggningar
  • Haverier, incidenter och tillbud
  • Förekomst av vilt och fågel inom flygplatsområdet

 Händelser med person-, flygplans- eller anläggningsskador samt tillbud av allvarlig karaktär skall även rapporteras till Transportstyrelsen via deras webbplats.

Avvikelserapporten går  till flygplatsledningen, som vid behov vidarebefordrar till respektive flygklubb/verksamhetsutövare för bedömning. Eventuella åtgärder beslutas av flygplatsledningen i samråd med flygplatsens aktörer. Dessa meddelas bl.a. via flygplatsmeddelanden.

Exempel på händelser som skall rapporteras:

  • Händelse som medfört eller skulle kunnat leda till störningar och/eller påverka flygsäkerheten.
  • Skador på flygplan, byggnader och anläggningen.
  • Olycksfall vid flygplatsen.

Skapa avvikelserapport:

Namn*

E-post*

Telefon*

Rubrik*

Händelsedatum + tid *

Område*

(Välj flera med CTRL)

Rapport lämnat till Transportstyrelsen
JaNej

Flygklubb
BUFK (UL)BSFK (Segel)BFK (Motor)

Beskrivning*