Stängning av västra stationsplattan, taxi A och B, hangar och tankanläggning 20–22/8 pga asfaltering

Under tiden tis­dag 20/8 – tors­dag 22/8 kom­mer väst­ra sta­tions­plat­tan att juste­ras och för­ses med ny topp­be­lägg­ning. Under den­na tid är plat­tan, taxi A och B, väst­ra han­ga­ren samt tan­kan­lägg­ning­en avstäng­da. Flyg­ning kan ske som nor­malt på rull­ba­na och gräs­stråk, men tank­ning är ej möj­lig. Flyg­plansupp­ställ­ning får des­sa dagar ske på den söd­ra delen av öst­ra sta­tions­plat­tan.