Miljö

På flyg­plat­sen arbe­tar vi mål­med­ve­tet med att åstad­komma så liten mil­jöpå­ver­kan som möj­ligt, både vad avser bräns­le­för­bruk­ning, påver­kan på mark och omgiv­ning samt stör­ningar för kring­bo­ende och annan verk­sam­het i närheten.

Våra ut– och inflyg­nings­vä­gar är pla­ne­rade så att våra gran­nar skall stö­ras så lite som möj­ligt av bul­ler och andra olä­gen­he­ter som kan upp­stå vid en flyg­plats med ganska liv­lig flyg­verk­sam­het som bedrivs här. Flyg­plat­sen är öppen hela året, med vissa begräns­ningar i öppet­ti­derna, se Fly­gande besö­kare.

Alla flyg­plan som har möj­lig­het flygs numera på bly­fritt bränsle och vi arbe­tar kon­ti­nu­er­ligt för att minska bräns­le­för­bruk­ningen, bland annat genom att i den utsträck­ning som är möj­lig satsa på moderna och mer bräns­lesnåla flygplan.