FAI Sailplane Grand Prix i Borås V 18–19, träning 2022–05-02—07, tävling 2022–05-08—05–14

Under tiden mån­dag 2/5 till lör­dag 14/5 (v 18 – 19) pågår Sail­pla­ne Grand Prix på Borås flyg­plats. Det­ta är en av nio del­täv­ling­ar (nr 1) värl­den runt som star­tar i maj 2022 i Sve­ri­ge och avslu­tas med final i Ita­li­en i augusti 2023. Borås Segel­flyg­klubb arran­ge­rar den enda del­täv­ling­en i Nor­den. V 18 är trä­nings­vec­ka med fre­dag 6/5 – lör­dag 7/5 som offi­ci­el­la trä­nings­da­gar och v 19 är själ­va täv­ling­en från sön­dag 8/5 – lör­dag 14/5.

Under hela peri­o­den före­kom­mer ökad segel­flyg­verk­sam­het med ca 20 segel­flyg­plan (något mind­re v 18). Verk­sam­he­ten runt flyg­plat­sen är kon­cen­tre­rad till en peri­od på sena­re delen av för­mid­da­gen när alla segel­flyg­pla­nen dras upp av tre bog­ser­flyg­plan, samt på efter­mid­da­gen när segel­flyg­pla­nen kom­mer till­ba­ka efter att ha flu­git sin täv­lings­upp­gift.

Anflyg­ning­en mot flyg­plat­sen sker ofta med hög fart, var­för det är vik­tigt att övri­ga flyg­plan i områ­det lyss­nar på flyg­plat­sens fre­kvens 123,525 Mhz i god tid före start/landning. Radi­o­tra­fik bör kon­cen­tre­ras till kor­ta och nöd­vän­di­ga med­de­lan­den med hän­syn till anta­let segel­flyg­plan och verk­sam­he­tens art.

Tax­i­ba­na A kan tid­vis vara bloc­ke­rad av star­tan­de segel­flyg­plan om rull­ba­na 04 används för start.