Ingen försäljning av Jet A‑1 för närvarande

P g a ombygg­nad av pum­pan­lägg­ning­en har vi ing­en för­sälj­ning av Jet A‑1 en tid fram­ö­ver. Med­de­lan­de kom­mer när anlägg­ning­en är i funk­tion igen. Övrigt bräns­le, AVGAS 100 LL och AVGAS 91/96 UL fun­ge­rar som van­ligt.