Markarbetena vid västra plattan och Taxi B avslutade tills vidare.

De grund­läg­gan­de mark­ar­be­te­na vid väst­ra plat­tan och Taxi B har nu avslu­tats tills vida­re. Iakt­ta dock för­sik­tig­het vid tax­ning intill kan­ten av arbets­om­rå­det. Arbe­te­na med utök­ning av plat­tan fort­sät­ter under våren.