OBS! Ändrade trafikvarv m m vecka 18–19

Under vec­ka 18 fre­dag 6/5 — sön­dag 8/5 samt vec­ka 19, mån­dag 9/5 – lör­dag 14/5 pågår VM-del­täv­ling­en FAI Sail­pla­ne Grand Prix på flyg­plat­sen. Fre­dag 6/5 – lör­dag 7/5 är offi­ci­el­la trä­nings­da­gar och sön­dag 8/5 – lör­dag 14/5 pågår själ­va täv­ling­en. Annan flyg­tra­fik tillåts med vis­sa begräns­ning­ar efter för­an­mä­lan till täv­lings­led­ning­en (på öst­ra sidan). Skol­flyg­ning med upp­re­pa­de star­ter och land­ning­ar under täv­lings­tid 11:00–18:00 endast efter över­ens­kom­mel­se med tävlingsledningen. 

På grund av det­ta är de van­li­ga tra­fik­var­ven änd­ra­de under ovanstå­en­de tid, och helt för­lag­da till väst­ra sidan. Det­ta inne­bär höger­varv till bana/stråk 22 och väns­ter­varv till bana/stråk 04 för all tra­fik utan­för täv­ling­en mel­lan kl 1100 — 1800 var­je dag. Rap­por­te­ra avsikt i land­nings­var­vet, då land­ning­ar på strå­ket kom­mer att kun­na kor­sa fina­len till banan. Flyg­tra­fi­kin­for­ma­tion läm­nas på 123,525 Mhz under tävlingen.