PPR gäller 15 november — 15 april

För Borås Flyg­plats gäl­ler PPR för besö­ka­re under peri­o­den 15 novem­ber — 15 april p g a inter­mit­tent snöröj­ning. Kon­tak­ta flyg­plats­chef eller biträ­dan­de flyg­plats­chef för tillstånd.