Välkommen till Borås Flygplats

Väl­kom­men till en av Sve­ri­ges finas­te all­män­flyg­plat­ser! Hop­pas du hit­tar den infor­ma­tion du behö­ver om du tän­ker besö­ka oss anting­en på mar­ken eller från luften. 

VÄLKOMMEN HIT!

Flygbild över Borås flygplats
Borås flyg­plats lig­ger i Via­reds indu­stri­om­rå­de, utef­ter riks­väg 40/27 ca 8 km väs­ter om Borås cent­rum. Flyg­plat­sen är en god­känd all­män flyg­plats med refe­renskod 1A. Den ägs av Borås kom­mun och arren­de­ras och drivs ide­ellt av Borås Flyg­plats­för­e­ning som är ansva­rig för verk­sam­he­ten vid flygplatsen.

På flyg­plat­sen bedrivs klubb­verk­sam­het för motor­flyg, ult­ralätt flyg och segel­flyg. Tre flyg­klub­bar finns på områ­det, Borås Flyg­klubb, Borås Ult­ralätt flyg­klubb och Borås Segel­flyg­klubb. Även en del pri­vat­äg­da flyg­plan finns sta­tio­ne­ra­de på flyg­plat­sen. Dess­utom bedrivs bruks­flyg och sam­hälls­nyt­tigt flyg som till exem­pel Fri­vil­li­ga Flyg­kå­ren (FFK), skogs­brand­be­vak­ning m m. Heli­kopt­rar från polis, ambu­lans och kraft­led­nings­fö­re­tag utnytt­jar ock­så regel­bun­det flygplatsen.

Flyg­plat­sen har ing­en regul­jär kom­mer­si­ell flyg­verk­sam­het. Det finns dock möj­lig­het för pri­vat­flyg och mind­re tax­i­flyg att utnytt­ja flyg­plat­sen vid behov. Många besö­ka­re till före­tag i Borås utnytt­jar flyg­plat­sen med mind­re flygplan.

Från Via­reds indu­stri­om­rå­de, ca 10 minu­ters pro­me­nad från flyg­plat­sen, går kol­lek­tiv­tra­fik var­da­gar till Borås. I när­he­ten finns ett antal restau­rang­er och på flyg­plat­sen finns någ­ra stu­gor med möj­lig­het till över­natt­ning. Se vida­re under Hit­ta hit och Flyg­plats­ser­vice.