Avvikelserapport

Syf­tet med avvi­kel­se­rap­por­te­ring är att säker­stäl­la att hän­del­ser och avvi­kel­ser som inträf­far på flyg­plat­sen fång­as upp och åtgär­das, så att de inte inträf­far på nytt. Det hand­lar inte om att “jaga syn­da­boc­kar” – målet är att und­vi­ka upp­re­pa­de avvikelser.

En aktiv avvi­kel­se­rap­por­te­ring leder till att vi kan loka­li­se­ra fel och bris­ter i verk­sam­he­tens pro­ces­ser och ruti­ner och rät­ta till des­sa. Det­ta leder i sin tur till hög flyg­sä­ker­het och effek­ti­vi­tet och gag­nar alla som ver­kar på flygplatsen.

Avvi­kel­ser skall all­tid rap­por­te­ras till flyg­plats­led­ning­en, även om flyg­klub­bar­na har egna system för rap­por­te­ring av avvi­kel­ser. Där­för kan man behö­va rap­por­te­ra i fle­ra system.

Avvi­kel­se­rap­port ska läm­nas vid:

 • Hän­del­ser som avvi­ker från, för flyg­plat­sen och verk­sam­he­ten, beskriv­na ruti­ner och procedurer
 • Hän­del­ser som kun­nat leda till till­bud med säkerhetspåverkan
 • Bris­ter i flyg­plat­sens system och anläggningar
 • Have­ri­er, inci­den­ter och tillbud
 • Före­komst av vilt och fågel inom flygplatsområdet

 Hän­del­ser med person‑, flyg­plans- eller anlägg­nings­ska­dor samt till­bud av all­var­lig karak­tär skall även rap­por­te­ras till Trans­port­sty­rel­sen via deras webbplats.

Avvi­kel­se­rap­por­ten går  till flyg­plats­led­ning­en, som vid behov vida­re­be­ford­rar till respek­ti­ve flygklubb/verksamhetsutövare för bedöm­ning. Even­tu­el­la åtgär­der beslu­tas av flyg­plats­led­ning­en i sam­råd med flyg­plat­sens aktö­rer. Des­sa med­de­las bl.a. via flygplatsmeddelanden.

Exem­pel på hän­del­ser som skall rapporteras:

 • Hän­del­se som med­fört eller skul­le kun­nat leda till stör­ning­ar och/eller påver­ka flygsäkerheten.
 • Ska­dor på flyg­plan, bygg­na­der och anläggningen.
 • Olycks­fall vid flygplatsen.

Ska­pa avvikelserapport:

  Namn*

  E‑post*

  Tele­fon*

  Rubrik*

  Hän­del­se­da­tum + tid *

  Områ­de*

  (Välj fle­ra med CTRL) 

  Rap­port läm­nat till Transportstyrelsen
  JaNej

  Flyg­klubb
  BUFK (UL)BSFK (Segel)BFK (Motor)

  Beskriv­ning*