Miljö

På flyg­plat­sen arbe­tar vi mål­med­ve­tet med att åstad­kom­ma så liten mil­jöpå­ver­kan som möj­ligt, både vad avser bräns­le­för­bruk­ning, påver­kan på mark och omgiv­ning samt stör­ning­ar för kring­bo­en­de och annan verk­sam­het i närheten.

Våra ut- och inflyg­nings­vä­gar är pla­ne­ra­de så att våra gran­nar skall stö­ras så lite som möj­ligt av bul­ler och and­ra olä­gen­he­ter som kan upp­stå vid en flyg­plats med gans­ka liv­lig flyg­verk­sam­het som bedrivs här. Flyg­plat­sen är öppen hela året, med vis­sa begräns­ning­ar i öppet­ti­der­na, se Fly­gan­de besö­ka­re.

Alla flyg­plan som har möj­lig­het flygs nume­ra på bly­fritt bräns­le och vi arbe­tar kon­ti­nu­er­ligt för att mins­ka bräns­le­för­bruk­ning­en, bland annat genom att i den utsträck­ning som är möj­lig sat­sa på moder­na och mer bräns­lesnå­la flygplan.