Färdplanering

Här finns någ­ra län­kar till använd­ba­ra sidor för din färd­pla­ne­ring:

» LFV flight plan­ning cent­re (TAF / METAR / NOTAM m.m.)
» LFV AIP
» LFV Kar­ta
» LFV Drönar­kar­ta
» Eurocon­trol EAD Basic
» NOTAM Info
» Flygkartan.se

ESGE i Svens­ka Flyg­fält kan du lad­da ner här:


Flyg­vä­gar och tra­fik­varv

Pro­ce­du­rer och fra­se­o­lo­gi för Borås Flyg­plats 190712

Flyg­platskar­ta

Sche­ma­tisk bild över flyg­plat­sens lay­out.
Klic­ka för att för­sto­ra kar­tan (öpp­nas i nytt fönster/flik).