På flygplatsen

Borås flyg­plats är nor­malt inte beman­nad, utom när klubb­med­lem­mar finns på plats. Om någon av klubb­stu­gor­na är öpp­na så är du väl­kom­men in på en fika och lite snack. Det finns ock­så till­gång till enkla­re fär­digrät­ter och viss varu­för­sälj­ning. I båda klubb­stu­gor­na finns bri­e­fing­rum med till­gång till dato­rer och skri­va­re. Ring gär­na och hör dig för, tele­fon­num­mer hit­tar du under Kon­takt

Du kan natur­ligt­vis fly­ga hit även om ing­en är här, se Fly­gan­de besö­ka­re.

BRÄNSLE
På flyg­plat­sen finns möj­lig­het till tank­ning av föl­jan­de bränsle:
— AVGAS 100 LL
— AVGAS 91/96 UL
— JET A1

För när­va­ran­de gäl­ler kre­dit­kort (ej car­net), kon­tant betal­ning eller i undan­tags­fall fak­tu­re­ring (till före­tag). Ing­en själv­ser­vice, kon­takt med funk­tio­när krävs.

Innan tank­ning kan ske, tag kon­takt med bränsleansvarig:
— Leif Gustafs­son, tel 0734–21 30 60

ÖVERNATTNING
På flyg­plat­sen finns ett antal stu­gor som kan hyras för över­natt­ning. Kon­tak­ta Borås Segel­flyg­klubb, tel 033–25 43 58 eller 0720–10 95 00 för bokning.