Banändljus saknas på rullbanan

Obser­ve­ra vid mör­ker­flyg­ning på flyg­plat­sen att rull­ba­nan är för­sedd med röda ljus endast i slu­tet av utrull­nings­om­rå­det i respek­ti­ve banände. 

OBS! Öppettider lörd/sönd/helg juni-aug kl 08–18 (LT)

 Under tiden 1 juni – 31 augusti änd­ras flyg­plat­sens öppet­ti­der enligt gäl­lan­de mil­jö­till­stånd till 08:00 – 18:00 (LT) på lör­dag, sön­dag och helg­dag. De kom­plet­ta tider­na enligt till­stån­det finns under Fly­gan­de besökare/Fakta om ESGE och på anslag i klubbstugorna.

TGL ej tillåtet för besökande fpl och hkp

Upp­re­pa­de start- och land­nings­öv­ning­ar, TGL, är ej tillå­tet för besö­kan­de flyg­plan och helikoptrar.