OBS! Östra stationsplattan och Taxi C stängda 12–14/8

Öst­ra sta­tions­plat­tan och Taxi C är stäng­da ons­dag 12/8 0700 LT till fre­dag 14/8 2000 LT för belägg­ning med nytt slit­la­ger. Iakt­tag för­sik­tig­het vid start och land­ning bana/stråk 22, då for­don kan fin­nas på Taxi C.

Öppettider lörd/sönd/helg juni-aug kl 08–18

Under tiden 1 juni — 31 augusti änd­ras flyg­plat­sens öppet­ti­der enligt gäl­lan­de mil­jö­till­stånd till 08:00 — 18:00 på lör­dag, sön­dag och helg­dag. De kom­plet­ta tider­na enligt till­stån­det finns under Fly­gan­de besökare/Fakta om ESGE och på anslag i klubb­stu­gor­na.

TGL ej tillåtet för besökande fpl och hkp

Upp­re­pa­de start- och land­nings­öv­ning­ar, TGL, är ej tillå­tet för besö­kan­de flyg­plan och heli­kopt­rar.