Procedurer och fraseologi för Borås Flygplats

Nu finns det ett nytt doku­ment kal­lat “Pro­ce­du­rer och fra­se­o­lo­gi för Borås Flyg­plats 190712.pdf” upp­lagt på hem­si­dan under Färd­pla­ne­ring.

Rättade länkar för färdplanering.

Län­kar­na till ARO flight­pla­ning och ARO/LFV AIP är nu åter fun­ge­ran­de. Du fin­ner des­sa verk­tyg via den­na direkt­länk färd­pla­ne­ring , eller via menyn “Fly­gan­de besö­ka­re | Färd­pla­ne­ring” respek­ti­ve “Fly­gan­de besö­ka­re | Väder”