Fakta om ESGE

Här pre­sen­te­ras den infor­ma­tion du behö­ver för att flyga till Borås flyg­plats.
Se även Väder och Färd­pla­ne­ring.

Koor­di­na­ter
Lati­tud / Lon­gi­tud:
57.695599 / 12.842800
57 41.735916 N / 12 50.568008 E
N 57°41’44 / E 012°50’34
57414400N, 012504200E

Radi­o­kom­mu­ni­ka­tion
Borås flyg­plats har flyg­ra­di­o­fre­kvens 123,525 MHz.
Flyg­plat­sen har ingen sche­ma­lagd beman­ning, men start och land­ning är möj­lig med blind sänd­ning på fre­kven­sen under de tider som anges nedan.

Banor
Asfal­te­rad rull­bana: 800 x 18 m, 04L / 22R.
Tax­i­ba­nor: A, B, C. Instruk­tion och pro­ce­du­rer för tax­i­ban­sy­ste­met vid Borås flyg­plats finns att ladda ned här (Se Pro­ce­du­rer för tax­i­ba­nor).
Gräs­stråk: 800 x 50 m, 04R / 22L
Refe­renskod 1A.
Lågin­ten­siva ban­ljus rull­bana, tänds med bär­våg 123,525 MHz i 10 sek.
Höjd: 179 möh / 588 ft MSL

Öppet­ti­der
Flyg­ning får ske:
– måndag–torsdag kl 07.00–22.00
– fre­dag 07.00–20.00
– lördag–söndag samt helg­da­gar under september–maj kl 08.00–20.00
– lördag–söndag samt helg­da­gar under juni–augusti kl 08.00–18.00

Flyg­ning får EJ ske:
– lång­fre­dag, påskaf­ton
– pingstaf­ton, pingst­da­gen
– mid­som­ma­raf­ton
– första sam­man­häng­ande lördag–söndagen i juli månad
– julaf­ton, jul­da­gen, annan­dag jul

TGL
Upp­re­pade start– och land­nings­öv­ningar, TGL, är ej tillå­tet för besö­kande flyg­plan och helikoptrar.

PPR
PPR (Prior Per­mis­sion Requi­red) gäl­ler under tiden 15 november–15 april    p g a ore­gel­bun­den snöröj­ning och vari­e­rande banstatus.

Inflyg­ning och start
Tra­fik­varvs­höjd 1600 ft MSL.
Und­vik över­flyg­ning av bul­ler­käns­liga områ­den SV och NO om flyg­plat­sen (i banans längd­rikt­ning). Se mar­ke­ring på flyg­platskarta och Svenska Flyg­fält.
Vid start RWY 22, sväng väns­ter kurs 180° sna­rast möj­ligt, för att und­vika över­flyg­ning av bul­ler­käns­lig bebyg­gelse.
Segel­flyg­plan höger­varv till stråk 04R.
Gräs­strå­ket är mjukt vid neder­börd.
Mas­ter 1412 och 2107 ft MSL, 7 NM (13 km) bäring 76° från flygfältet.

Land­nings­av­gif­ter
För när­va­rande tas inte land­nings­av­gift ut av besö­kande flygplan.

Övrigt
På flyg­plat­sen före­kom­mer ofta liv­lig flyg­verk­sam­het.
Par­ke­ring för gäs­tande flyg­plan, se flyg­platskar­tan.